Jak szkolimy?

Oferujemy konsultacje, szkolenia zamknięte dla firm oraz sesje coachingowe dla osób indywidualnych. Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju pracowników oraz kadry kierowniczej poprzez poszerzanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności i zwiększanie zakresu kompetencji.

Każda nasza usługa składa się z następujących po sobie elementów:

Analiza potrzeb szkoleniowych

Punktem wyjścia do rozpoczęcia współpracy jest przeprowadzenie szeroko zakrojonej analizy potrzeb szkoleniowych. Ma ona na celu m.in.:

 • przyjrzenie się organizacji jako systemowi współdziałających ze sobą elementów i wyodrębnienie części, która wymaga udoskonalenia.;
 • oddzielenie obszarów, w których możemy wprowadzić zmiany dzięki przeszkoleniu pracowników od tych, które wymagają zmian organizacyjnych na wyższym poziomie;
 • poznanie zakresu obowiązków, celów, motywacji, postaw i zachowań pracowników z grupy docelowej oraz sprawdzenie ich poziomu kompetencji;
 • ustalenie przyczyn problemów oraz określenie, jak długi czas treningu jest wymagany, aby uczestnicy zdobyli nowe kompetencje, dzięki którym będzie mogła zaistnieć pożądana zmiana;.
 • stworzenie podstaw do badania efektywności zaproponowanych rozwiązań.

 

Formy pracy:

 • działania diagnostyczne wewnątrz firmy: ankiety oraz rozmowy z pracownikami i ich przełożonymi, wywiady z pracownikami działu kadr, testy kompetencyjne, audyt wewnętrznych systemów firmy itp.;
 • analiza otoczenia firmy: trendy rynkowe, działania konkurencji, mystery shopping itp.

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiane są klientowi w formie raportu wraz ze wskazówkami dotyczącymi obszarów istotnych dla rozwoju zawodowego pracowników.

Omówienie scenariusza szkoleniowego

Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych tworzymy dla klienta wstępny scenariusz szkolenia, które będzie miało na celu wykształcenie w pracownikach umiejętności i postaw niezbędnych do wdrożenia zmian w firmie.

Oprócz treści merytorycznych scenariusz szkoleniowy zawiera sugerowane formy pracy z grupą.

W zależności od potrzeb naszych klientów oferujemy również opiekę nad organizacyjno-‑logistycznymi aspektami szkolenia.

 

 

Przeprowadzenie szkolenia

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej oraz zgodne z zasadami andragogiki i cyklem uczenia się dorosłych Davida Kolba.

Wierzymy, że zachowania uczestników podczas szkolenia odzwierciedlają postawy przyjmowane przez nich w życiu zawodowym. Stanowią one podstawę do wyjaśniania zjawisk zachodzących w grupie i punkt wyjścia do usprawnienia współpracy w zespołach.

Metody pracy:

Wykorzystujemy wachlarz metod uczenia się przez działanie, w tym m.in.:

 • symulacje, odgrywanie ról, „akwarium” – są to doskonałe formy poszerzania posiadanej już wiedzy, nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy w konkretnym środowisku biznesowym;
 • studia przypadku, artykuły branżowe, raporty stanowią punkt wyjścia do dyskusji na forum, która służy wymianie i aktualizacji wiedzy uczestników;
 • moderacja, metaplan, dyskusja wielokrotna, action learning, burza mózgów – poza ich funkcją kreatywnego poszukiwania rozwiązań dla konkretnych problemów uczestników metody te dają możliwość przyjrzenia się temu, jak przebiega współpraca w grupie;
 • praca indywidualna, testy diagnostyczne, samoocena – najbezpieczniejsza z punktu widzenia uczestnika metoda szkoleniowa, poszerza świadomość indywidualnych mocnych stron, motywuje do dalszego rozwoju;
 • gry planszowe – presja czasu i konieczność współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami uwypuklają najczęstsze błędy popełniane w realnych sytuacjach biznesowych. Informacja zwrotna przekazywana na bieżąco na poziomie metafory jest dużo łatwiejsza do przyswojenia. Gry pozwalają uczestnikom stale udoskonalać swoje działania, a tym samym wzmacniają pozytywne wzorce zachowań;
 • e-learning – wykorzystanie e-learningu w połączeniu z tradycyjnym nauczaniem w sali szkoleniowej to przyszłość szkoleń. Nasza firma oferuje tworzenie szkoleń e-learningowych pod konkretne potrzeby klientów.

Ewaluacja

Celem przeprowadzenia ewaluacji programu szkoleniowego jest sprawdzenie stopnia realizacji zamierzonych osiągnięć, czyli określenie jego efektywności. Ocenie poddawane są cztery poziomy wg modelu ewaluacji Donalda L. Kirkpatricka: 1. reakcji – zadowolenia uczestników, 2. uczenia się – podniesienia ich kompetencji, 3. zachowań – zmiany nastawienia uczestników w wyniku odbytego szkolenia oraz 4. wyników – ostatecznych rezultatów uczestnictwa danej osoby w programie szkoleniowym.

Po każdym szkoleniu nasi klienci otrzymują szczegółowy raport zawierający zdiagnozowane wcześniej potrzeby oraz cele szkolenia, opis przebiegu procesu szkoleniowego, raport z ankiet ewaluacyjnych oraz wskazówki dla pracowników dotyczące ich dalszego rozwoju.

Na życzenie klienta możemy przygotować indywidualne raporty dla każdego z uczestników szkolenia. Zawierają one: opisy prezentowanych postaw i zachowań pracownika w trakcie szkolenia, podejmowanych ról w grupie oraz wskazówki do dalszej pracy oparte na analizie naturalnych predyspozycji pracownika.

Sukces usługi szkoleniowej zależy od wspólnego wysiłku firmy szkoleniowej i klienta. Zrealizowane szkolenie będzie tym efektywniejsze, im bardziej uczestnicy będą wspierani przez swoich przełożonych we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i zachęcani do korzystania ze zdobytej wiedzy podczas wykonywania codziennych obowiązków.

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Projekt "Radomski Biznes III"

Kontakt

SKILLS FACTORY
ul. Idalińska 52 C
26 – 600 Radom

Email: info@skillsfactory.pl
Tel: 722 039 721

 
 
Dane przekazywane nam w związku z kontaktem będą wykorzystane wyłącznie w celu obsługi zapytania. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności
 

 

© 2013 Skills Factory
brain made by 813.pl


Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji Zamknij