Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej oraz zgodne z zasadami andragogiki i cyklem uczenia się dorosłych Davida Kolba.

Wierzymy, że zachowania uczestników podczas szkolenia odzwierciedlają postawy przyjmowane przez nich w życiu zawodowym. Stanowią one podstawę do wyjaśniania zjawisk zachodzących w grupie i punkt wyjścia do usprawnienia współpracy w zespołach.

Metody pracy:

Wykorzystujemy wachlarz metod uczenia się przez działanie, w tym m.in.:

  • symulacje, odgrywanie ról, „akwarium” – są to doskonałe formy poszerzania posiadanej już wiedzy, nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy w konkretnym środowisku biznesowym;
  • studia przypadku, artykuły branżowe, raporty stanowią punkt wyjścia do dyskusji na forum, która służy wymianie i aktualizacji wiedzy uczestników;
  • moderacja, metaplan, dyskusja wielokrotna, action learning, burza mózgów – poza ich funkcją kreatywnego poszukiwania rozwiązań dla konkretnych problemów uczestników metody te dają możliwość przyjrzenia się temu, jak przebiega współpraca w grupie;
  • praca indywidualna, testy diagnostyczne, samoocena – najbezpieczniejsza z punktu widzenia uczestnika metoda szkoleniowa, poszerza świadomość indywidualnych mocnych stron, motywuje do dalszego rozwoju;
  • gry planszowe – presja czasu i konieczność współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami uwypuklają najczęstsze błędy popełniane w realnych sytuacjach biznesowych. Informacja zwrotna przekazywana na bieżąco na poziomie metafory jest dużo łatwiejsza do przyswojenia. Gry pozwalają uczestnikom stale udoskonalać swoje działania, a tym samym wzmacniają pozytywne wzorce zachowań;
  • e-learning – wykorzystanie e-learningu w połączeniu z tradycyjnym nauczaniem w sali szkoleniowej to przyszłość szkoleń. Nasza firma oferuje tworzenie szkoleń e-learningowych pod konkretne potrzeby klientów.