W 2012 roku zarejestrowanych było w Polsce ponad 80 tys. organizacji pozarządowych, w tym 11 tys. fundacji i 72 tys. stowarzyszeń. NGO-sy
(z ang. non-governmental organization) koncentrują swoje działania głównie w obszarach sportu i aktywności hobbystycznych (38%), kultury
i sztuki (17%) oraz edukacji i wychowania (14%).

Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności fundacje i stowarzyszenia potrzebują zróżnicowanego wsparcia merytorycznego, dzięki któremu będą potrafiły dostrzec i w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał. To z kolei będzie miało wpływ na ilość i jakość podejmowanych przez nie inicjatyw oraz charakter współpracy zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym.

Oto propozycje tematów szkoleń dla trzeciego sektora:

Kompetencje twarde

• Pozyskiwanie funduszy. Gdzie i jak szukać możliwości dofinansowania?
• Zarządzanie projektami innowacyjnymi – najczęstsze błędy przy projektowaniu i realizacji.
• Monitoring i ewaluacja projektów POKL.
• Wizerunek i promocja działań organizacji w mediach.
• Wolontariat siłą organizacji. Jak i gdzie rekrutować wolontariuszy?
• Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowa zespołów. Jak efektywnie rozwijać potencjał współpracowników?
• Społeczna odpowiedzialność biznesu – współpraca organizacji pozarządowych z biznesem.
• Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych.
• Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych.

Kompetencje miękkie

• Akademia lidera. Rozwój kompetencji przywódczych pracowników organizacji pozarządowych.
• Organizacja pracy i zarządzanie czasem.
• Komunikacja wewnątrz organizacji.
• Rozwiązywanie konfliktów.
• Metody radzenia sobie ze stresem.
• Wypalenie zawodowe – jak zapobiegać, jak leczyć?
• Coaching w organizacjach pozarządowych