Cel: Wyposażenie grona pedagogicznego w techniki i narzędzia służące podniesieniu poziomu inteligencji emocjonalnej, pomocnej w radzeniu sobie z trudnymi uczniami i ułatwiającej efektywną współpracę z rodzicami uczniów.

Sytuacja wyjściowa / Zarys problemu:

Nauczyciele odczuwali brak kompetencji w zakresie przeprowadzania trudnych rozmów (zarówno z uczniami, jak i rodzicami dzieci). Przysparzało im to dodatkowego stresu w pracy i odbijało się niekorzystnie na jakości procesu dydaktycznego.

Podjęte działania:

W trakcie badania potrzeb szkoleniowych wyłoniliśmy rodzaje powtarzających się sytuacji, w których nauczyciele potrzebowali największego wsparcia. Następnie w ciągu trzech miesięcy przeprowadziliśmy cykl szkoleń popartych indywidualnymi sesjami coachingowymi z nauczycielami. Skupialiśmy się na takich zagadnieniach, jak przeprowadzanie rozmów z uczniami i rodzicami, techniki moderacji i facylitacji, komunikacja interpersonalna, asertywność oraz innowacja i misja w zawodzie nauczyciela.

Rezultaty:

Przeprowadzone badania typu pre-test i post-test wykazały, że w efekcie szkolenia nauczyciele zauważyli u siebie wzrost postaw asertywnych i większą swobodę w kontaktach z rodzicami uczniów. W kontaktach z uczniami natomiast zaobserwowali większą komunikatywność i skuteczność w motywowaniu ich do postaw prospołecznych. Odnotowaliśmy też wzrost zaufania do siebie nawzajem wewnątrz grona pedagogicznego oraz większą samodzielność nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów.